Omhoog

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN PARTICULIER, DETAIL-/ TUSSENHANDEL M.B.T. ARTIKELEN OP DE WEBSITE VAN FRSUPPORTERSHOP.NL:

FRsupportershop.nl Postbus 1054 4700BB te Roosendaal, (onderdeel KvK 54428793) hierna te noemen; FR.

Rabobank rekening 1705 33 115. Buitenland: IBAN NL82RABO0170533115 en BIC: RABONL2U.


Artikel 1. Definities.
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
FR: FRsupportershop
Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een particulier, bedrijf of beroep.

Offerte : Artikelen, inclusief bijbehorende gegevens aangeboden onder deze algemene voorwaarden op de websiteFRsupportershop.nl

Tx: Tijdstip van aangegane overeenkomst door koper

Kreditbeperking: een toeslag die door de leverancier bij het factuurbedrag wordt opgeteld en bij tijdige betaling door de klant in mindering mag worden gebracht.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor alle artikelen, diensten en aangegane verplichtingen in overeenkomst tussen FR en koper, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken al wordt de verantwoording in een dergelijke situatie overgedragen aan de betrokkene(n).
Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen.
1. Offertes van FR zijn vrijblijvend en te raadplegen alvorens het aangaan van een overeenkomst middels het bekrachtigen van de offerte op tijdstip willekeurig tijdstip (Tx).

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is FR niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van FR’s offerte c.q. orderbevestiging.

3. In offertes c.q. orderbevestigingen van FR genoemde levertijden en andere voor door FR te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts indicatief; overschrijding ervan geeft de (potentiële) koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door FR opgegeven artikelprijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleveringskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor FR tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestiging begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt deze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. FR is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 24u (na Tx) uur wordt weerlegd.

7. De koper is aan de overeengekomen offerte met orderbevestiging gebonden mits de aanvaarding hiervan door de  koper schriftelijk binnen 3 dagen (na Tx) door de koper is ontvangen.
Artikel 4. Levering.
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de “Incoterms” (internationale leveringsvoorwaarden) is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
2. De door FR geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min vijf procent (5%) van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. De maatvoeringen zijn gespecificeerd in artikel 22.

3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Levering geschiedt middels gerenommeerde (Nederlandse) vervoersbedrijven waarbij de tijd voor transport indicatief 2 dagen bedraagt. Leveringen naar en in het buitenland kunnen langer bedragen.

6. Indien er een verdubbeling van de standaard verzendkosten in Nederland optreden bij verzending naar landen buiten Nederland, is Fr gemachtigd een aanvulling te verzoeken in deze kosten, of op basis van dit principe de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5. Levertijd.
1. Door FR op de website weergegeven levertijden gelden slecht als indicatie. Overschrijding van deze indicatie heeft binnen normale grenzen geen consequenties.

2. Bij dermate overschrijding van de indicatieve termijn, zonder dat FR de koper hiervan op de hoogte heeft gebracht, dient de koper FR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en FR een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door FR opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in haar bezit zijn.
Artikel 6. Deelleveringen.
Het is FR toegestaan separaat verkochte zaken in één verzending te leveren, tenzij nadrukkelijk wordt verzocht door  koper om in deelleveringen geleverd te krijgen. In een dergelijke situatie kan FR de additionele verzendkosten komen voor rekening van de koper welke voor verzending van iedere deellevering dienen te zijn voldaan.
Artikel 7. eisen buiten Nederland.
1. Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt is FR niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen aldaar.

2. Alle andere eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende voorwaarden en eigenschappen van FR, dienen vooraf, voor het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door FR een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van duiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of
voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst.
1. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties op de maattabel (art.22) geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, terugsturen, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

2. Een overeenkomst tussen FR en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
-          indien na het sluiten van de overeenkomst aan FR omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-          indien FR koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is FR bevoegd verdere uitvoering van haar plichten volgens de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van koper schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan FR zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is FR bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie.
1. FR garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten op het moment van levering. Deze garantie geldt niet voor: schade veroorzaakt gedurende verzending, weersinvloeden en normale gebruiksslijtage.

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. FR kan er naar eigen inzicht voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het in afwijking van normaal gebruiken en/of reinigen, onjuist behandelen van het materiaal.  

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

6. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van FR, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door FR geleverde zaken blijven het eigendom van FR totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met FR gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te verkopen, namaken of bezwaren.

3. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan FR dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin FR haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FR zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht FR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Gebreken klachttermijnen.
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan FR te melden.
3. Niet zichtbare gebreken zijn bij kledij uitgesloten.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan FR worden geretourneerd.
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging.
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Nederlandse/Europese valuta (€)
- exclusief BTW
- op basis van door FR gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten tenzij anders aangegeven
- af fabriek
2. Indien FR met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is FR niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien FR kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden bij bestelling alvorens de overeenkomst bekrachtigd word.

2. Na het verstrijken van 7 dagen na de datum van de betalingsovereenkomst is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per dag tenzij de wettelijke rente voor kortlopende leningen hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van (persoonlijk) faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van FR en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Betaling kan oa geschieden middels de volgende methode(n): oa. Visa, Ideal, overboeking, meastro, mastercard en mister cash via connect checkout, een betaalservice van Multisafepay.

7. betalingen vooraf dienen  binnen 3 dagen na overeenkomst te zijn overgemaakt naar Rabobank rekening 1705 33 115 o.v.v. het ordernummer. Transacties buiten Nederland gebruiken IBAN NL82RABO0170533115 en BIC: RABONL2U.

Artikel 15. Kredietbeperking.
FR is gerechtigd een krediet beperkingtoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, indien van toepassing.
Artikel 16. Incassokosten.
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 6.500,00 15%, over het meerdere 10%. 2. Indien FR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 17. Aansprakelijkheid.
FR is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. FR is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van FR of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van FR is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van FR in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en
FR aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van FR beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. FR aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens verzending met TNT post, tengevolge van de staat van afleveradres wat door de koper is aangewezen.
Artikel 18. Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van FR daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van FR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FR niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien FR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19. Geschillenbeslechting.
De rechter in de vestigingsplaats van FR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda en zijn van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie

 


Artikel 22 Maattabel

 

Artikel 23 Privacy verklaring

FRsupportershop.nl vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd. Wanneer u via website besteld hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u zodoende invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen. Wij geven gegevens van klanten niet door aan derden. Onze klanten kunnen ten allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heeft u zich ooit aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden, uw gegevens worden dan verwijderd.

Bij verdere vragen omtrent het registreren van persoonsgegevens of voor het wijzigen van uw gegevens zijn wij u graag van dienst via de mail info@FRsupportershop.nl

Volgende